شرایط و تعهدات متقاضی خدمات باشگاه "تاپیشخوان"

1) کارت عضویت صرفا جهت استفاده در مراکز طرف قرارداد شرکت تعاونی میباشد.
۲ ) الزاما ارسال کارت به آدرس اعلامی فوق و از طریق پست صورت خواهد گرفت.
۳ ) انصراف پس از صدور کارت غیر ممکن میباشد و هیچ گونه هزینهای عودت نمیگردد.
۴ ) تغییرات جدید در سایت tapishkhan.com به اطلاع شما خواهد رسید .
۵ ) به منظور استفاده از تخفیفهای اعلام شده در زمان تسویه حساب صرفا از دستگاههای کارتخوان مشخص شده استفاده
نمایید. بدیهی است در غیر اینصورت به هیچ عنوان امکان دریافت تخفیف نخواهد بود.
۶ ) اعتبار خدمات ارائه شده در باشگاه یک ساله میباشد. بدیهی است، با توجه به اینکه اعتبار روی کارت صادره، سه
ساله است لذا در زمان تمدید نیاز به تعویض کارت نبوده ولی مستلزم پرداخت هزینه میباشد.
۷ ) در صورت مفقود یا معیوب شدن کارت و نیاز به صدور مجدد آن مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ ریال اخذ میگردد.
۸ ) اتصال کارت بانکی به کارت باشگاهی به صورت رایگان صورت میپذیرد.
۹ ) صدور کارت پس از رسیدن به حد نصاب تعیین شده امکان پذیر میباشد.
۱۰ ) کارت باشگاهی صادر شده با اعتبار صفر و رمز اول و دوم میباشد که مسئولیت نگهداری از آن بر عهده متقاضی است.
۱۱ ) در صورت هرگونه تغییر در روش اجرایی توسط بانک و یا شرکت psp که منجر به عدم اجرای خدمات باشگاهی
گردد شرکت تعاونی و شرکت خدمات زیرساخت )اکسیر( هیچگونه مسئولیتی را عهده دار نمی باشند.