فرم پیشنهاد استفاده از خدمات باشگاهی شرکت تعاونی دفاتر پیشخوان

  • تا قبل از ثبت آنلاین و با تکمیل نمودن این فرم هیچگونه تعهدی جهت صدور کارت متوجه شرکت تعاونی نمیباشد.
  • اینجانب با مشخصات فردی فوق، ضمن مطالعه شرایط و تعهدات ذکر شده در سایت، تقاضای صدور کارت باشگاهی شرکت تعاونی و تقاضای حضور در باشگاه مربوطه را دارم.